Nghe Kinh Phật Nhiệm Màu Mỗi Ngày Để Được Phổ Độ Vượt Qua Mọi Tai Ương

🙏 Nghe Kinh Phật Nhiệm Màu Mỗi Ngày Để Được Phổ Độ Vượt Qua Mọi Tai Ương

🙏 ️Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

🙏 Nam Mô A Di Đà Phật

🙏 Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

🙏 Phục nguyện:

🙏 Pháp âm phổ chiếu, Phật pháp thân truyền.

🙏 Sóng từ quang chiếu khắp tam thiên,

🙏 Trí Bát-nhã soi cùng cửu giới.

🙏 Chúng sanh thuận lợi tu tiến Bồ-đề.

🙏 Đặng xa lìa biển khổ sông mê,

🙏 Đồng chứng đắc liên-hoa Phật quả

🙏 Ngưỡng nguyện:

🙏 Tam Bảo gia hộ chúng đẳng:

🙏 Đoạn dứt nghiệp trần, xa lìa nạn chướng,

🙏 Phước duyên tăng trưởng, hạnh nguyện phát sanh.

🙏 Khắp chúng viên thành, Bồ-đề vô thượng.

 

🙏 ️Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

🙏 Nam Mô A Di Đà Phật

🙏 Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

🙏 Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu

🙏 Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

🙏 Nay con gặp được xin trì tụng

🙏 Nguyện hiểu chân Kinh nghĩa nhiệm mầu

🙏 Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát

🙏 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

🙏 Nam Mô A Di Đà Phật

🙏 Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

🙏 Phật tử siêng tu huệ,

🙏 Tâm hướng về Phật pháp,

🙏 Căn lành luôn tăng trưởng,

🙏 Hiện đời được hạnh phúc,

🙏 Khi chết tái sinh lành,

🙏 Qua lại trong trời người,

🙏 Nhiều nhất là bảy lần,

🙏 Tiếp tục tu nhân lành,

🙏 Đạt niết-bàn giải thoát.

🙏 Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát

🙏 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

🙏 Nam Mô A Di Đà Phật

🙏 Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

🙏 Pháp là con đường sáng,

🙏 Dẫn người thoát cõi mê,

🙏 Đưa con trở về

🙏 Sống cuộc đời tỉnh thức.

🙏 Tăng là đoàn thể đẹp

🙏 Cùng đi trên đường vui,

🙏 Tu tập giải thoát,

🙏 Làm an lạc cuộc đời.

🙏 Đệ tử nương nhờ Tam Bảo,

🙏 Trên con đường học đạo,

🙏 Biết Tam Bảo của tự tâm.

🙏 Nguyện xin chuyên cần,

🙏 Làm sáng lòng ba viên ngọc quý.

🙏 Nguyện theo hơi thở,

🙏 Nở nụ cười tươi.

🙏 Nguyện học nhìn cuộc đời,

🙏 Bằng con mắt quán chiếu.

🙏 Nguyện xin tìm hiểu

🙏 Nỗi khổ của mọi loài.

🙏 Tập từ bi, hành hỷ xả,

🙏 Sáng cho người thêm niềm vui,

🙏 Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát

🙏 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

🙏 Nam Mô A Di Đà Phật

🙏 Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nghe Kinh Phật Nhiệm Màu Mỗi Ngày Để Được Phổ Độ Vượt Qua Mọi Tai Ương

👉 Video lời dăn dạy đức phật bà quan âm – đức phật thích ca mô ni phật

👉 Xem tất cả video cùng chủ đề tại đây:http://pesc.pw/3lxk8v

👉 Hãy đăng ký kênh để xem video mới nhất: http://pesc.pw/39thku #promarketingads #kinhphatnhiemmau #kinhphatphodochungsanh

👉 Theo dõi trang Phật Bồ Tát A Di Đà: https://nanifood.com.vn/category/dao-va-doi/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *